KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

Na podstawie

art. 8 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanego przez Konferencję Episkopatu Polski, w dniu 13 marca 2018 r., podczas 378. Zebrania Plenarnego w Warszawie, na podstawie kan. 455 Kodeksu Prawa Kanonicznego, w związku z art. 18 Statutu KEP, po uzyskaniu specjalnego zezwolenia Stolicy Apostolskiej z dnia 3 czerwca 2017 r., dalej jako: Dekret

oraz

art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako: RODO

informuje się, iż:

1) [Tożsamość administratora i dane kontaktowe]

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Chełmnie   z siedzibą przy ul. Dominikańskiej 40, 86-200 Chełmno

2) [Przedstawicie Administratora]

Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się pod adresem e-mail: auditor@auditorsecurity.pl

3) [Cel przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania]

Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach Kodeksu pracy (art. 221 § 1) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO i art. 7 ust. 1 pkt 2 Dekret), natomiast pozostałe dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO i art. 7 ust. 1 pkt 1 Dekret), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO i art. 7 ust. 1 pkt 6 Dekret),

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także w kolejnych postępowaniach rekrutacyjnych (jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy) na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO art. 7 ust. 1 pkt 1 Dekret), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tzw. "dane wrażliwe") konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne

4) [Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców]

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane.

5) [Okres przechowywania danych]

w zakresie wskazanym w pkt. 3a  Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia niniejszej rekrutacji,

w zakresie wskazanym w pkt. 3b Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane,

w zakresie wskazanym w pkt. 3c Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od daty wyrażenia zgody.

6) [Prawa osób, których dane dotyczą]

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

7) W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać na adresy wskazane w pkt 1.

8) [Informacje o przekazywaniu danych do państwa trzeciego]

Dane osobowe nie będą wysyłane do poza granice Rzeczpospolitej Polskiej.

9) [Informacje o przetwarzaniu automatycznym]

Przetwarzanie Pani/Pana danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

10) [Organ nadzorczy]

W przypadku uznania, że Pani/Pana lub podopiecznego są przetwarzane niezgodnie z prawem przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, czyli odpowiednio do zakresu sprawy do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych lub Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.