Warunki przyjęcia do DPS

Dom Pomocy Społecznej w Chełmnie prowadzony jest na zlecenie Powiatu Chełmińskiego przez Prowincję Chełmińsko—Poznańską Zgromadzenia Sióstr  Miłosierdzia  Św. Wincentego a Paulo w Chełmnie.

             Do Domu Pomocy Społecznej kieruje się na podstawie pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej (lub jej opiekuna prawnego), złożonego do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na jej miejsce stałego zamieszkania, lub ostatniego miejsca zameldowania.

             W Ośrodku Pomocy Społecznej pracownik socjalny z danego rejonu udziela wszelkich informacji dotyczących przyjęcia osoby do domu pomocy społecznej i kompletuje potrzebne dokumenty.

             Decyzję o skierowaniu i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej wydaje organ gminy właściwy dla tej osoby w dniu jej kierowania do  dps. Decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy prowadzącej dom pomocy społecznej.

             W przypadku braku wolnych miejsc, powiadamia się osobę  o wpisaniu na listę oczekujących oraz o przewidywanym terminie oczekiwania na umieszczenie w dps.

             Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego  kosztu utrzymania.

             Do wnoszenia opłaty zobowiązani są w kolejności:

1. mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka ( nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu ),

2. małżonek,

3. zstępni tj. potomkowie danej osoby ( dzieci, wnuki, prawnuki ) przed  wstępnymi tj.  osoby od których się wywodzi ( rodzice, dziadkowie, pradziadkowie ),

gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej

przy czym osoby wymienione w pkt 2 i 3  nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.

Średni miesięczny koszt utrzymania w naszym Domu  wynosi obecnie  6684,38 zł.